Soukromí

 1. Souhlasíš, abychom jako správce osobních údajů shromažďovali, uchovávali a zpracovávali tvé osobní údaje zadané při registraci a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas uděluješ po dobu 4 let. Prohlašuješ, že sis vědom svých práv podle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění účinném do 24. 5. 2018 a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018, a to zejména těch, které vyplývají z čl. 12 až 23, tedy být na požádání informován, jaké mé osobní údaje jsou zpracovávány, práva na opravu či změnu. Souhlasu rozumíš a uděluješ je dobrovolně a jsi si vědom práva tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat a požadovat výmaz těchto poskytnutých osobních údajů.
 2. Dbáme na ochranu osobních údajů. Tím, že dojde z Tvé strany k zaškrtnutí příslušného políčka, nám uděluješ souhlas s tím, že jako správci osobních údajů je budeme zpracovávat. Své údaje nám poskytuješ dobrovolně. Zároveň prohlašuješ, že souhlasíš s těmito Zásadami a jejich zněním. Též bereš na vědomí, že v případě odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, která vychází ze souhlasu, který jsi dal před daným odvoláním. Tvá práva je možné vykonat elektronickou formou na stránce .
 3. Souhlasíš s tím, že tvé osobní údaje budou zpracovány i v rozsahu dalších údajů, které nám sdělíš kdykoliv v budoucnu. Jsi povinen své osobní údaje uvádět pravdivě a správně. Bereš na vědomí povinnost nás informovat o jakékoliv změně a své osobní údaje aktualizovat bez zbytečného odkladu. Potvrzuješ, že osobní údaje, které jsi poskytl, byly poskytnuty dobrovolně. Zároveň potvrzuješ, že poskytnuté údaje jsou přesné. Jsme oprávněni ke zpracování a analýze všech informací, které vycházejí z Tvé činností.
 4. Ochrana osobních údajů je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
 5. Zjistíme-li, že zpracovávané údaje jsou chybné, nekompletní či nepřesné, máme právo na jejich opravu. Dojde k vykonání daného práva na opravu či doplnění bez zbytečného odkladu. Můžeš využít svého práva na omezené zpracování poskytnutých osobních údajů. Z něho vyplývá možnost určit ty osobní údaje, které nebudou předmětem budoucího zpracování. Možnost využít omezení zpracování není trvalé (v porovnání s výmazem), ale je časově limitované. Máš právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů.
 6. Vyhrazujeme si právo jakéhokoliv zásahu do databáze osobních údajů bez nutnosti předchozího oznámení. Prohlašujeme, že Tvé poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. V případě porušení povinností dle zákona č. 101/2000 Sb. máš právo dle § 21 zákona požadovat u nás vysvětlení a požadovat, aby byl odstraněn vzniklý protiprávní stav. Jsme oprávněni zmocnit nebo pověřit zpracováním osobních údajů jakékoli třetí osoby, včetně osob zahraničních. Zavazujeme se zabezpečit osobní údaje proti zneužití. V případě předání údajů třetím osobám v souladu se Zákonem a těmito Pravidly však neneseme zodpovědnost za jejich případné zneužití, s výjimkou odpovědnosti stanovené Zákonem.
 7. Bereš na vědomí, že veškerá komunikace může být monitorována, a to výhradně za účelem záznamu, ochrany práv a vnitřní kontroly úrovně služeb. Monitorováním se v této souvislosti rozumí zejména záznam elektronické komunikace.
 8. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Jsme oprávněni shromažďovat informace typu: název poskytovatele internetových služeb a adresa IP, pomocí které se přihlašuješ, datum a čas přístupu, apod.
 9. V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto informujeme: Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů).
 10. Předáním informace o své e-mailové adrese uděluješ souhlas k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.
 11. Prohlašuješ, že ses před registrací seznámil s těmito Zásadami, které jsou účinné počínaje dnem 01.12.2019.

Zásady používání souborů cookie

 1. Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívený server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server. Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté).
 2. Cookies nejsou přímo vázány na naše jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují naše přihlašovací údaje do systému. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče. Cookies nejsou nijak zabezpečeny a to včetně shromáždě-ných údajů. Vzhledem k tomu, že informace které jsou takto shromažďovány a odesílány, obvykle vypovídají o jednání a chování uživatelů, přikročila EU k restriktivnějšímu přístupu a změnila postup při zavádění cookies z principu opt-out na opt-in.
 3. Cookies lze rozdělit na konverzní (analyzují výkon různých prodejních kanálů, sledovací (pomáhají analyzovat vý-kon různých prodejních kanálů), remarketingové (pro personalizaci obsahu reklam a zacílení), analytické (zvyšují uživatelské pohodlí webu) a esenciální (důležité pro základní funkčnost webu). Doposud stačilo, aby dotčený účastník či uživatel byl jasně a úplně informován v souladu se směrnicí 95/46/ES, mimo jiné o účelech zpracování, a aby mu bylo správcem údajů umožněno odmítnout takové zpracování.
 4. Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, která novelizovala čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, došlo k posílení ochrany uživatelů internetu, neboť se vyžaduje poskytnutí informací a získání souhlasu uživatele ještě předtím, než bude cookie uložena či bude získán přístup k již uchovávaným informacím v počítači uživatele. Jde tedy o přechod z režimu „opt-out“ na režim „opt-in“. Tato úprava byla zohledněna novelou zákona o elektronických komunikacích ve znění zákona č. 468/2011 Sb.
 5. Souhlas musí být informovaný. To znamená, že uživateli musí být poskytnuta jasná, srozumitelná a úplná informace o zpracování údajů dle směrnice 95/46/ES, zejména pak o účelu zpracování. Tato informace musí být poskytnu-ta přímo uživateli a rozhodně nepostačuje, pokud je informace uživatelům dostupná někde na internetových stránkách, kde by si ji museli sami vyhledat. Souhlas také musí být odvolatelný. Problematika získání a odvolání souhlasu je podrobně popsána ve stanovisku poradního orgánu Evropské komise - Pracovní skupiny pro ochranu údajů (WP29), č. 2/2010 z 22. června 2010 k internetové reklamě zaměřené na chování. Souhlas není potřeba, pokud jsou cookies využívány pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací, nebo nezbytné k tomu, aby mohl poskytovatel služeb informační společnosti zajistit služby, které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal.
 6. Pracovní skupina WP29 dne 7. června 2012 přijala stanovisko č. 4/2012 k interpretaci a uplatňování výjimek z povinného souhlasu uživatelů internetu. Konkrétně tedy jde o aplikaci čl. 5 odst. 3 Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích.
 7. Na našich webových stránkách zobrazujeme reklamy Google AdSense. Provozovateli těchto reklam jsou třetí strany, které tak mohou používat údaje o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Nejedná se však o údaje typu: jméno, adresa, email a telefonní číslo. Naše společnost jako provozovatel navštívených webových stránek nemá s tímto sběrem dat nic společného, plnou zodpovědnost nese společnost Google.
 8. Pokud nechcete, aby o vás byla shromažďována tato data, můžete si ve svém prohlížeči zakázat přijímání souborů cookie nebo vypnout JavaScript. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení.
 9. Další informace najdete také na stránkách společnosti Google. Tyto zásady používání cookie jsou platné pro všechny naše webové stránky a jsou čerpány převážně z oficiálních stránek ÚOOÚ.